Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν όλα τα πρόσωπα, τα οποία συγκεντρώνουν τα παρακάτω αναφερόμενα προσόντα, σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

Τακτικά Μέλη

Τακτικά Μέλη

Με δικαίωμα ψήφου. Τακτικά Μέλη, που έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι τα ιδρυτικά μέλη καθώς και τα νομικά πρόσωπα που θα εγγραφούν μεταγενέστερα.

Μέλη

Μέλη

Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Φυσικά πρόσωπα, που σχετίζονται με δύο από τις κύριες δραστηριότητες και τουλάχιστον μία από τις δευτερεύουσες δραστηριότητες του Facility Management.

Συνδεόμενα Μέλη

Συνδεόμενα Μέλη

χωρίς δικαίωμα ψήφου, είναι τα νομικά πρόσωπα που παρέχουν μία από τις ή σχετίζονται με τις υπηρεσίες των Τακτικών Μελών.

Επίτιμα Μέλη

Επίτιμα Μέλη

Χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Επίτιμα Μέλη είναι τα φυσικά πρόσωπα καθώς και οργανισμοί/σωματεία, τα οποία έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στο χώρο του Facility Management.

Τα Τακτικά Μέλη είναι τα νομικά και φυσικά πρόσωπα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1 Να έχουν αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την παραγωγή, ανάπτυξη, εξέλιξη και διακίνηση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών που να σχετίζονται με δύο από τις παρακάτω κύριες δραστηριότητες του Facility Management και τουλάχιστον μία από τις παρακάτω δευτερεύουσες δραστηριότητες του Facility Management, ανεξάρτητα αν ασχολούνται και με άλλα αντικείμενα.

Kύριες Δραστηριότητες Facility Management

 • Cleaning Services
 • Security Services
 • Building & Grounds Maintenance
 • Catering Services

Δευτερεύουσες Δραστηριότητες Facility Management

 • Management & Leadership Services
 • Property Services
 • Landscaping & Green Services
 • Waste Management Services
 • Pest Control Services
 • Renovation Services
 • HR Outsourcing
 • Environmental Services
 • Energy Efficiency Services
 • Office Renovations  Services
 • Finance & Budgets Services
 • Mail Services
 • Customer Services Services
 • Support Services

2. Πραγματοποιούν αποδεδειγμένα ετήσιο κύκλο εργασιών στις κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες του Facility Management τουλάχιστον 1.000.000 €. Σε περίπτωση όπου τακτικό μέλος δεν πραγματοποιήσει, μετά την εκλογή του, το όριο των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων 1.000.000 € επί δύο συνεχή έτη, διαγράφεται αυτομάτως.

3. Διαθέτουν εν ισχύ, τουλάχιστον επί τριετία, συστήματα διαχείρισης ποιότητας, σχετικά με τις δύο Κύριες Δραστηριότητες του Facility Management που δραστηριοποιούνται.
( ISO  9001: 2008, ISO: 14001:2004, OHSAS 18001:2008, ISO 22000: 2005, ISO 27001:2005 ή ΙSO 20000:2005, ISO 50001: 2011 ή EN 16001:2009)

4. Υποβάλουν αρχικά αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με:

• Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του δηλώνοντας ταυτόχρονα εγγράφως την πλήρη επωνυμία του, τη διεύθυνση των γραφείων του, αριθμούς τηλεφώνων, το νόμιμο εκπρόσωπο του, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.
• Οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο καθοριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο, που να αποδεικνύει την ενεργό οικονομική δραστηριότητα των, στην δραστηριότητα του Facility Management.
• Βεβαίωση από πελάτη για τις υπηρεσίες που προσέφερε την τελευταία τριετία και αφορούν τουλάχιστον 2 Κύριες και 1 Δευτερεύουσα Δραστηριότητες του Facility Management στον ίδιο πελάτη.
• Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου , από την υποβολή της αίτησης.
• Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας, εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου , από την υποβολή της αίτησης.
• Πιστοποιητικό περί αδείας λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί η  συμμετοχή της επιχείρησης σε Δημόσιο Διαγωνισμό , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Π.Δ 60/2007.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση δεν τελεί σε διαδικασία πτώχευσης,εκδόσεως από την υποβολή της αίτησης
• Σχετική πρόταση δύο (2) τακτικών μελών για την εγγραφή του.
• Ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του παρόντος , τις οποίες γνωρίζει.

Τα Τακτικά Μέλη έχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου σε όλα τα όργανα διοίκησης του Σωματείου και στις ομάδες εργασίας, του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.
Μπορούν να ανήκουν και σε άλλες Εταιρίες, Ενώσεις, Σωματεία, Οργανώσεις κλπ, με την προϋπόθεση ότι οι επιδιώξεις αυτών των Ενώσεων, Σωματείων, Οργανώσεων κλπ, δεν αντιτίθενται στους σκοπούς της Εταιρίας.

Τα Τακτικά Μέλη, εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση από έναν αντιπρόσωπο τους, και :
• Έχουν δικαίωμα μιας (1) μόνο ψήφου.
• Έχουν δικαίωμα αντικατάστασης του αντιπροσώπου των ,ανά πάσα χρονική στιγμή, ύστερα από έγγραφη αίτηση τους.

Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μπορούν να γίνουν:

Φυσικά πρόσωπα, που αποδεδειγμένα, σύμφωνα με τα παραστατικά που εκδίδουν, απασχολούνται  στον κλάδο του Facility Management, και σχετίζονται με δύο από τις κύριες δραστηριότητες του Facility Management και τουλάχιστον μία  από τις δευτερεύουσες δραστηριότητες του Facility Management, ανεξάρτητα αν ασχολούνται και με άλλα αντικείμενα.

Είναι πτυχιούχοι  Ανώτερης ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Πραγματοποιούν  αποδεδειγμένα ετήσιο κύκλο εργασιών στις  κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες  του Facility Management, τουλάχιστον 20.000€.
Σε περίπτωση όπου μέλος δεν πραγματοποιήσει, μετά την εκλογή του, το όριο ετησίων των ακαθαρίστων εσόδων 20.000€ επί δύο συνεχή έτη, διαγράφεται αυτομάτως.

Έχουν υποβάλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με:
• Ακριβές αντίγραφο των πτυχίων του.
• Σχετική πρόταση δύο (2) τακτικών μελών για την εγγραφή του.
• Οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο καθοριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο, που να αποδεικνύει την ενεργό οικονομική δραστηριότητα στον χώρο του Facility Management.
• Ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του παρόντος , τις οποίες γνωρίζουν.

Φυσικά πρόσωπα, που αποδεδειγμένα, απασχολούνται με τα καθήκοντα του Facilities Manager σε επιχείρηση/οργανισμό, και:

Είναι πτυχιούχοι Ανώτερης ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

 1. Έχουν υποβάλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με:
  Σχετική πρόταση δύο (2) τακτικών μελών για την εγγραφή των.
 2. Οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο καθοριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο, που να αποδεικνύει την ενεργό απασχόληση των ως Facilities Manager σε επιχείρηση/οργανισμό
 3. Ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του παρόντος , τις οποίες γνωρίζουν.

Κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι μέλος, μετά τη συνταξιοδότησή του ή τυχόν απώλεια της εργασίας του, τυγχάνει ειδικής έκπτωσης επί των κανονικών οικονομικών υποχρεώσεων του, σε ποσοστό που καθορίζεται από το Δ.Σ.

Επίτιμα Μέλη, μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα καθώς και οργανισμοί/σωματεία, τα οποία έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στο χώρο του Facility Management.

Η ανακήρυξη τους γίνεται, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη Γενική Συνέλευση, με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Τα Επίτιμα Μέλη εγγράφονται τιμής ένεκεν, δεν πληρώνουν δικαίωμα εγγραφής και συνδρομές. Έχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου, αλλά όχι δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους δεν έρχεται σε αντιδιαστολή με τις υπόλοιπες κατηγορίες μελών.

Πώς γίνεται η εγγραφή και τί κοστίζει;

Εγγραφή μελών μπορεί να γίνει με την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων είτε συμπληρώνοντας την αίτηση πατώντας το κουμπί “ΕΓΓΡΑΦΗ” στο τέλος της σελίδας, είτε με fax στο  210 6084178.

Τακτικά Μέλη

400

Συνδεόμενα Μέλη

200

Μέλη

50

Γίνετε μέλος της HFMA τώρα!

Συμπληρώνοντας την online αίτηση.