Το Σωματείο και τα οφέλη των μελών.

Το HFMA είναι ο Σύνδεσμος των Επαγγελματιών του Facility Management, που στόχο έχει την ενδυνάμωση και αναβάθμιση του κλάδου.

Η συμμετοχή στο ΗFMA παρέχει ειδικά προνόμια για τα μέλη της όπως επαγγελματική δικτύωση και πιστοποίηση, εκπαίδευση και σημαντικές εκπτώσεις σε εκδόσεις και εκδηλώσεις.

Το HFMA μπορεί να σας βοηθήσει ώστε:

 • Να αναβαθμιστούν οι επαγγελματικές σας ικανότητες.
 • Να βελτιωθεί η απόδοση των εγκαταστάσεων σας.
 • Να βρίσκεστε πάντα στην αιχμή των εξελίξεων.
 • Να διαφοροποιήσετε το επαγγελματικό σας προφίλ.

Αναβαθμίστε τις Υπηρεσίες της Επιχείρησής σας με ...

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σκοποί

Σκοποί του Σωματείου είναι:

 • Η διάδοση των αρχών και των επιστημονικών εξελίξεων σε θέματα διοίκησης, τεχνολογίας, εκπαίδευσης, πιστοποίησης και εφαρμοσμένων πρακτικών στο χώρο του Facility Management.
 • Η συζήτηση και εξεύρεση λύσεων για τα προβλήματα του κλάδου, η εκπροσώπηση των μελών του σωματείου ενώπιον δημόσιων αρχών προκειμένου τα προβλήματα αυτά να γνωστοποιούνται και να επιλύονται.
 • Η αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών για τον κλάδο και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων, καθώς και η συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο και η ορθή παρουσίαση και υποστήριξη των θέσεων των μελών του Σωματείου σε κάθε νομοθετική ή άλλη πρωτοβουλία που επηρεάζει τις επιχειρήσεις του κλάδου.
 • Η ανάδειξη και αναβάθμιση του ρόλου του Facility Management στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία κάθε επιχείρησης/οργανισμού καθώς επίσης και στο περιβάλλον, την υγιεινή και την ασφάλεια.
 • Η δημιουργία και η εφαρμογή κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας των απασχολουμένων στη Ελλάδα στο χώρο του Facility Management.
 • Η επιστημονική, υποστήριξη των δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα, στο χώρο του Facility Management.
 • Να λειτουργεί ως φορέας εκπαίδευσης για τους διευθυντές εγκαταστάσεων αλλά και όλους όσους εμπλέκονται στη διαχείριση εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του εμπορίου, της βιομηχανίας, της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης και αυτοδιοίκησης, της υγειονομικής υπηρεσίας, της εκπαίδευσης, του μη κυβερνητικού τομέα και των εθελοντικών οργανώσεων και κάθε άλλου.
 • Να λειτουργεί ως τεχνικός και εκπαιδευτικός φορέας, για τη δημόσια διάδοση των τεχνικών πληροφοριών του κλάδου του Facility Management
 • Να αιτείται, υλοποιεί και συμμετέχει σε πάσης φύσεως προγράμματα και χρηματοδοτήσεις των Δήμων, των Περιφερειών, του Ελληνικού Κράτους , της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα οποία θα αντλεί οικονομικούς πόρους για την πραγμάτωση των σκοπών του.
 • Η προώθηση της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μελών του Σωματείου.

Οι θέσεις μας.

Tο Σωματείο στοχεύει στην ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης έρευνας, για την εξέλιξη της επιστημονικής/τεχνολογικής γνώσης του Facility Management καθώς και της εμπορικής αντιπροσώπευσης των απασχολουμένων στο χώρο του Facility Management μέσω:

 • Tης διενέργειας τακτικών ενημερωτικών συνεδρίων, ημερίδων και ανακοινώσεων σε θέματα συναφή προς τους σκοπούς του Σωματείου.
 • Εκδόσεων, αρθογραφίας, επιστημονικών ερευνών, μέσων μαζικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, δημιουργίας βιβλιοθήκης και βάσης δεδομένων με διεθνή αρθογραφία και δραστηριότητες του χώρου.
 • Της ανάπτυξης και διάθεσης προγραμμάτων δια ‘’βίου εκπαίδευσης’’, και εξειδικευμένων πιστοποιημένων προγραμμάτων εκπαίδευσης προς κάθε μέλος αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις) με στόχο τη δημιουργία προσωπικού που θα ασχολείται με το Facility Management σε υψηλό επίπεδο, τόσο τεχνικά όσο και διοικητικά.
 • Της ανάπτυξης μεθοδολογίας αξιολόγησης επιχειρήσεων και οργανισμών, για την απονομή βραβείων και άλλων διακρίσεων, με στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών στο χώρο του Facility Management.
 • Της ενθάρρυνσης και προώθησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών στο χώρο του Facility Management σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Της χορήγησης υποτροφιών για την οικονομική ενίσχυση φοιτητών για μεταπτυχιακά στο χώρο του Facility Management.
 • Οποιασδήποτε άλλης νόμιμης ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία αποβλέπει στην επίτευξη της δικτύωσης και της αντιπροσώπευσης των απασχολουμένων στο χώρο του Facility Management καθώς και των στόχων του σωματείου.

ο Σωματείο αποσκοπεί στην ανάπτυξη συνεργιών και ανταλλαγής γνώσης και πληροφοριών με:

 • Επιχειρήσεις, συνδέσμους επιχειρήσεων, επαγγελματικά και επιστημονικά σωματεία και εταιρίες.
 • Φορείς ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Ερευνητικούς φορείς.
 • Τον Δημόσιο Τομέα, συμπεριλαμβανομένων ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και τη Δημόσια Διοίκηση.
 • Την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού
 • Σώματα και φορείς προτυποποίησης και πιστοποίησης.
 • Άλλους φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο του Facility Management ή σε υποκατηγορίες του.

Γίνετε μέλος της HFMA