Οι Θέσεις μας

Facility Management σύμφωνα με την έγκριτη διεθνή βιβλιογραφία είναι:
The integration of processes within an organization to maintain and develop the agreed services which support and improve the effectiveness of its primary activities¨

Tο Σωματείο στοχεύει στην ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης έρευνας, για την εξέλιξη της επιστημονικής/τεχνολογικής γνώσης του Facility Management καθώς και της εμπορικής αντιπροσώπευσης των απασχολουμένων στο χώρο του Facility Management μέσω:

• Tης διενέργειας τακτικών ενημερωτικών συνεδρίων, ημερίδων και ανακοινώσεων σε θέματα συναφή προς τους σκοπούς του Σωματείου.
• Εκδόσεων, αρθογραφίας, επιστημονικών ερευνών, μέσων μαζικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, δημιουργίας βιβλιοθήκης και βάσης δεδομένων με διεθνή αρθογραφία και δραστηριότητες του χώρου.
• Της ανάπτυξης και διάθεσης προγραμμάτων δια ‘’βίου εκπαίδευσης’’, και εξειδικευμένων πιστοποιημένων προγραμμάτων εκπαίδευσης προς κάθε μέλος αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις) με στόχο τη δημιουργία προσωπικού που θα ασχολείται με το Facility Management σε υψηλό επίπεδο, τόσο τεχνικά όσο και διοικητικά.
• Της ανάπτυξης μεθοδολογίας αξιολόγησης επιχειρήσεων και οργανισμών, για την απονομή βραβείων και άλλων διακρίσεων, με στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών στο χώρο του Facility Management.
• Της ενθάρρυνσης και προώθησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών στο χώρο του Facility Management σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
• Της χορήγησης υποτροφιών για την οικονομική ενίσχυση φοιτητών για μεταπτυχιακά στο χώρο του Facility Management.
• Οποιασδήποτε άλλης νόμιμης ενέργειας ή δραστηριότητας, η οποία αποβλέπει στην επίτευξη της δικτύωσης και της αντιπροσώπευσης των απασχολουμένων στο χώρο του Facility Management καθώς και των στόχων του σωματείου.

Το Σωματείο αποσκοπεί στην ανάπτυξη συνεργιών και ανταλλαγής γνώσης και πληροφοριών με:

• Επιχειρήσεις, συνδέσμους επιχειρήσεων, επαγγελματικά και επιστημονικά σωματεία και εταιρίες.
• Φορείς ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.
• Ερευνητικούς φορείς.
• Τον Δημόσιο Τομέα, συμπεριλαμβανομένων ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και τη Δημόσια Διοίκηση
• Την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού
• Σώματα και φορείς προτυποποίησης και πιστοποίησης.
• Άλλους φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο του Facility Management ή σε υποκατηγορίες του.

Επιδίωξη του Σωματείου είναι η συμμετοχή του στο Global Facility Management Association, (Global FM), ή στο European Facility Management Network (EuroFM) αλλά και σε κάθε άλλο Ευρωπαϊκό ή Διεθνή Οργανισμό με αντικείμενο το Facility Management με σκοπό τον συντονισμό και την ανάληψη κοινών δράσεων.