ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΠΙΣΝ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ

FM AWARDS 2020 – GOLD AWARD στην κατηγορία Εκπαίδευσης
27/10/2020
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Ελληνικό Σύνδεσμο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων (HFMA)
28/04/2022

Πρόκειται για τη διενέργεια κλειστού διεθνούς διαγωνισμού δύο φάσεων για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (Hard & Soft FM Services- Τμήμα 1), καθώς και υπηρεσιών φύλαξης χώρων (Security Services – Τμήμα 2) για πέντε έτη και με δικαιώματα προαίρεσης για την ανάθεση επιπλέον απολογιστικών εργασιών και για την (μονομερή από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε) παράταση της διάρκειας έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, ανά Τμήμα, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 46.200.000 €, συμπεριλαμβανομένων των δύο δικαιωμάτων προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής.

Oι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής sourceONE της εταιρείας «CosmoONE Hellas MarketSite Α.Ε.».
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 15.03.2022 , ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 τοπική ώρα Ελλάδος.
Περισσότερες πληροφορίες: snfcc.org/tenders