Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του νεοϊδρυθέντος Ελληνικού Σωματείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων, με τίτλο «Hellenic Facility Management Association» (HFMA).

Ιδρυτικά μέλη του αποτελούν 22 από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών Facility Management που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και απασχολούν περισσότερους από 10.000 εργαζομένους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του HFMA αποτελείται από τους:

Πρόεδρος:
Αλέξανδρος Αλιβιζάτος (Redex)

Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Επαγγελματικής Ανάπτυξης:
Στέλιος Στυπίδης (Engie Hellas)

Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Προώθησης και Εκδηλώσεων:
Γεώργιος Φαρλέκας (Manifest)

Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:
Βασίλειος Καβουλάκος (PLM Hellas)

Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Υπηρεσιών για τα Μέλη του Σωματείου και Ομάδων Ειδικών Ενδιαφερόντων:
Δημήτρης Γιαπλές (LABOLAGET)

Γενικός Γραμματέας:
Παντελής Κουβέλης (All Experts FM)

Ταμίας:
Στέλιος Κουράτολος (Engie Hellas)

Aναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.:
Δημήτρης–Τακης Σουβατζής (Globe Williams International)

Διαβάστε το Άρθρο 12 για τη θητεία του Δ.Σ.

1. Άρθρο 12: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΘΗΤΕΙΑ

0.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) διοικεί το Σωματείο με διετή (2) θητεία των μελών του, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του .
0.2. Το επταμελές (7) Δ.Σ καθώς και τα τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, για περιπτώσεις μόνιμων αποχωρήσεων από το Δ.Σ ,εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου με μυστική ψηφοφορία. Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται, μέλη του σωματίου φυσικά ή και νομικά πρόσωπα. Στη δεύτερη περίπτωση, το νομικό πρόσωπο με απόφαση των οργάνων διοίκησης του θα ορίσει το φυσικό πρόσωπο που θα το εκπροσωπεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματίου.
0.3. Η θητεία του Δ.Σ αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής των μελών του Δ.Σ.
0.4. Κανένα μέλος του Σωματείου δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στο Δ.Σ του Σωματείου, για περισσότερα από έξι (6) συνολικά έτη ή τρείς θητείες .
0.5. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία μέλους του Δ.Σ. από τρεις (3) συνεχόμενες Συνεδριάσεις, τακτικές ή έκτακτες του Δ.Σ. ή συνολικά πέντε για κάθε ημερολογιακό έτος, ισοδυναμεί με παραίτηση, που έγινε από τότε που το Δ.Σ. αποφασίσει σχετικά με αυτήν να γίνει η σχετική αναφορά στα πρακτικά του.
0.6. Τα αποχωρούντα μέλη του παλαιού Δ.Σ, των οποίων έχει λήξει η θητεία τους, οφείλουν να παραδώσουν τα καθήκοντα τους στα νέα μέλη του Δ.Σ, εντός επτά (7) ημερών από την συγκρότηση του νέου Δ.Σ σε σώμα.
0.7. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή εκπτώσεως ή αδυναμίας ασκήσεως των καθηκόντων του λόγω προβλήματος υγείας κλπ, κάποιου τακτικού μέλους του Δ.Σ, η κενή θέση συμπληρώνεται για το υπόλοιπο της θητείας από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της ανακήρυξης των κατά τις αρχαιρεσίες. Στην περίπτωση που δύο μέλη έχουν ισοψηφήσει , γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών των δύο μελών.
0.8. Μετά την εκλογή του από την Γ.Σ, το Δ.Σ με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο, τους Αντιπρόεδρους, τον Γενικό Γραμματέα καθώς και τον Ταμία του. Η εκλογή των μελών για τα παραπάνω αξιώματα γίνονται κατά σειρά που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό και για κάθε αξίωμα(άρθρο 10.2), αρχίζοντας από τον Πρόεδρο. Μέλη που θέτουν υποψηφιότητα για οιαδήποτε αξίωμα και δεν εκλέγονται , μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για οιαδήποτε άλλο αξίωμα χωρίς κανένα περιορισμό.
0.9. Ειδικά η θέση του Προέδρου καταλαμβάνεται από το μέλος που πλειοψηφεί στην προτίμηση των μελών του Δ.Σ, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει την απλή πλειοψηφία των μελών του κατά την μοναδική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί.
0.10. Για την άσκηση των καθηκόντων τους:
0.10.1. Ο πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι δεν λαμβάνουν καμία απολύτως αμοιβή.
0.10.2. Ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας λαμβάνουν μηνιαία έξοδα παραστάσεως και κινήσεως που καθορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.
0.11. Το Δ.Σ συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή κωλυόμενου του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, τακτικά (με ειδοποίηση όλων των μελών του τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα) τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο στην έδρα του Σωματείου.
0.12. Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία, εφ’ όσον παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.
0.13. Κάθε μέλος του Δ.Σ έχει δικαίωμα μιας ψήφου, όταν όμως αντιπροσωπεύει κάποιον απόν μέλος του Δ.Σ μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους. Δεν μπορεί όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.
0.14. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί το Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση όποτε το θεωρήσει σκόπιμο ή έχει ζητηθεί η σύγκληση από τρία (3) μέλη του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. εντός επτά (7) ημερών. Με την πρόσκληση υποχρεούται να καθορίζει την ημερομηνία, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν
0.15. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες στη συγκεκριμένη συνεδρίαση μέλη του Δ.Σ.
0.16. Κανένας μέλος του Δ.Σ δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς την ληφθείσα απόφαση. Πάντως η μη υπογραφή των πρακτικών από μέλος του Δ.Σ που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που ελήφθη, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του να το υπογράψει.
0.17. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ., όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
0.18. Το Δ.Σ είναι υπεύθυνο για τη:
0.18.1. Διαχείριση των πόρων του, εκτός από περιπτώσεις που χρειάζεται ή προϋπάρχει απόφαση της Γ.Σ.
0.18.2. Σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σωματείου και την έγκριση του από την Γ.Σ καθώς και για την εκάστοτε αναγκαίες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις αυτού.
0.18.3. Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών
0.18.4. Ακριβή εκτέλεση των αποφάσεων των Γ.Σ και για την τήρηση του παρόντος καταστατικού.
0.18.5. Προπαρασκευή των θεμάτων που θα απασχολήσουν την Γ.Σ. και κάνει εισήγηση γι’ αυτά.
0.18.6. Σύνταξη και υποβολή προς έγκριση στη Γ.Σ. του προϋπολογισμού και απολογισμού
0.18.7. Επιδίωξη ή υπεράσπιση δικαστικώς ή εξωδίκως των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και απαιτήσεων του Σωματείου , με τον διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων και νομικών συμβούλων.
0.18.8. Απόφαση συμμετοχής του Σωματείου σε πάσης φύσεως Ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα που συμβάλλουν στην ευόδωση των σκοπών του.
0.18.9. Απόφαση συμμετοχής του Σωματείου σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά ή διεθνή δίκτυα φορέων που δραστηριοποιούνται στα πεδία που συνδέονται με τους σκοπούς του.
0.18.10. Κατάρτιση συμβάσεων έργου, συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών και συμβάσεων εργασίας (ορισμένου και αορίστου χρόνου) με στελέχη, συνεργάτες ή ανταποκριτές του Σωματείου και καθορίζει τους όρους των συμβάσεων (ιδίως σε σχέση με την διάρκεια των συμβάσεων, τα καθήκοντα, τις αποδοχές και την συμμετοχή των συνεργατών στις δραστηριότητες του Σωματείου) με βάση την κείμενη νομοθεσία και γνώμονα την προαγωγή των καταστατικών σκοπών του Σωματείου.
0.18.11. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη ή σε ομάδες μελών του Δ.Σ, μέσω του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας.
0.18.12. . Λειτουργία Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών, των οποίων η δημιουργία έχει αποφασίσει.
0.19. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του Σωματείου.